Aviso legal

CONDICIÓNS XERAIS DE USO DO SITIO WEB DE José Antonio Rodríguez Alonso.

José Antonio Rodríguez Alonso (EN ADIANTE O PROPIETARIO) con domicilio para os efectos de notificacións en Escudeiros,  pon a disposición no seu sitio web Escudeiros.es determinados contidos de carácter informativo. As presentes condicións xerais rexen unica e exclusivamente o uso do sitio web do PROPIETARIO por parte dos USUARIOS que accedan a el. As presentes condicións xerais expóñenselle ao USUARIO no sitio web Escudeiros.es en todas e cada unha das páxinas, para que as lea, as imprima, arquive e acepte a través de internet e se atope plenamente informado.

O acceso ao sitio web do PROPIETARIO implica sen reservas a aceptación das presentes condicións xerais de uso, que o USUARIO afirma comprender na súa totalidade. O USUARIO comprométese a non utilizar o sitio web e os servizos que se ofrecen nel para a realización de actividades contrarias á lei e a respectar en todo momento as presentes condicións xerais.

PRIMEIRA.- CONDICIÓNS DE ACCESO E USO

1.1.- A utilización do sitio web do PROPIETARIO non conleva a obrigatoriedade de inscrición do USUARIO. As condicións de acceso e uso do presente sitio web réxense estritamente pola legalidade vixente e polo principio de boa fe, comprometéndose o USUARIO a realizar un bo uso da web. Quedan prohibidos todos os actos que vulneren a legalidade, dereitos ou intereses de terceiros: dereito á intimidade, protección de datos, propiedade intelectual etc. Expresamente o PROPIETARIO prohibe os seguintes:

1.1.1.- Realizar accións que lle poidan producir no sitio web ou a través del por calquera medio calquera tipo de dano aos sistemas do PROPIETARIO ou a terceiros.

1.1.2.- Realizar sen a debida autorización calquera tipo de publicidade ou información comercial, directamente ou de forma encuberta, o envío de correos masivos ("spaming") ou envío de grandes mensaxes co fin de bloquear servidores da rede ("mail bombing")

1.2.- O PROPIETARIO, poderá interromper en calquera momento o acceso ao seu sitio web se detecta un uso contrario á legalidade, a boa fe ou ás presentes condicións xerais -ver cláusula quinta.

SEGUNDA.- CONTIDOS.-Os contidos incorporados neste sitio web foron elaborados e incluídos por:

2.1.- O PROPIETARIO, utilizando fontes internas e externas, de tal xeito que o PROPIETARIO unicamente se fai responsábel polos contidos elaborados de forma interna.

2.2.- O PROPIETARIO reserva o dereito a modificar en calquera momento os contidos existentes no seu sitio web. O PROPIETARIO non asegura nin se responsabiliza do correcto funcionamento dos enlaces a sitios web de terceiros que figuren en Escudeiros.es. Ademais a través do sitio web do PROPIETARIO póñense a disposición do usuario servizos gratuítos e de pagamento ofrecidos por terceiros alleos e que se rexerán polas condicións particulares de cada uno deles.

O PROPIETARIO non garante a veracidade, exactitude ou actualidade dos contidos e servizos ofrecidos por terceros e queda expresamente exento de todo tipo de responsabilidade polos danos e prexuízos que poidan derivarse da falla de exactitude destes contidos e servizos.

TERCEIRA.- RESPONSABILIDADE.-

3.1.- O PROPIETARIO en ningún caso será responsábel de:

3.1.1.- Os fallos e incidencias que puidesen producirse nas comunicacións, borrado ou transmisións incompletas de maneira que non se garante que os servizos do sitio web estean constantemente operativos.

3.1.2.- Da produción de calquera tipo de dano que os USUARIOS ou terceiros puidesen ocasionar no sitio web.

3.1.3.- Da fiabilidade e veracidade das informacións introducidas por terceiros no sitio web, ben directamente, ben a través de enlaces ou links. Así mesmo, José Antonio Rodríguez Alonso colaborará e notificaralle á autoridade competente estas incidencias no momento en que teña coñecemento fehaciente de que os danos ocasionados constitúan calquera tipo de actividade ilícita.

3.2.- O PROPIETARIO reserva o dereito a suspender o acceso sen previo aviso de forma discrecional e con carácter definitivo ou temporal ata o aseguramento da efectiva responsabilidade dos danos que poideran producirse. Así mesmo, O PROPIETARIO colaborará e notificaralle á autoridade competente estas incidencias no momento en que teña coñecemento fehaciente de que os danos ocasionados constitúan calquera tipo de actividade ilícita.

CUARTA.- DEREITOS DE AUTOR E MARCA.- O sitio web do PROPIETARIO -os contidos propios, a programación e o deseño do sitio web- está plenamente protexido polos dereitos de autor, quedando expresamente prohibida toda reprodución, comunicación, distribución e transformación dos referidos elementos protexidos salvo consentemento expreso do PROPIETARIO. Os materiais tanto gráficos coma escritos enviados polos usuarios a través dos medios que se poñen á súa disposición no sitio web son propiedade do usuario, que afirma ao envialos a súa lexítima autoría e cédelle os dereitos de reprodución e distribución ao PROPIETARIO.

QUINTA.- XURISDICCIÓN E LEI APLICÁBEL.- As presentes condicións xerais réxense pola lexislación española. Son competentes para resolver toda controversia ou conflito que se derive das presentes condicións xerais os xulgados de Vigo, renunciando expresamente o USUARIO a calquera outro foro que puidese corresponderlle.

SEXTA.-En caso de que calquera cláusula do presente documento sexa declarada nula, as demais cláusulas seguirán vixentes e interpretaranse tendo en conta a vontade das partes e a finalidade mesma das presentes condicións. O PROPIETARIO poderá non exercitar algún dos dereitos e facultades conferidos neste documento, o que non implicará en ningún caso a renuncia a eles salvo recoñecemento expreso por parte do PROPIETARIO.

Información de contacto

Contacta con nòs: dános as tuas suxestións, escribe  un texto curto para o blog, manda unha foto...
Por motivos prácticos por agora só por correo electrónico.                                         

 

Copyright: José A. Rodríguez
Co tempo estaremos noutras redes sociais e daremos máis opcións.

Formulario de contacto

Se queres alguha información adicional utiliza este formulario. Todos os campos son requiridos

Localización

Como Chegar

Escudeiros

Por estrada OU-531

Desvío en Cerdal. Km 44 (aprox.)

2014 © CREOWEBS. Diseñamos y creamos